ഇനി നിങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർമിക്കപ്പെടട്ടെ. ദേവസ്വം കാറ്ററിംഗ് & ഇവൻ്റ്റ്സിന്റെ ശ്രെഷ്ഠമായ സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷനുകൾ,ലൈവ് മ്യൂസിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്സ് , പ്രഫഷണൽ കാറ്ററിംഗ് സെർവിങ് ടീം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ശുഭകരമായ ആഘോഷ വേളകൾ അനുസ്മരണീയം ആക്കുന്നു