രുചികരമാകട്ടെ ജീവിതവും ……..രാഖിക്കും ജിഷ്ണുവിനും ആശംസകളോടെ ദേവസ്വം കാറ്ററിംഗ് & ഇവെന്റ്സ്