സത്യസന്ധതയുടെ നൂറ്മേനി

സത്യസന്ധതയുടെ നൂറ്മേനി

21-07-2019 ശ്രീധരീയം വെജ് ഫുഡ്‌ കോർട്ടിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഒരു രോഗിയുടെ 4പവന്റെ സ്വർണമാല ഫുഡ്‌ കോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ആയ AA Kuriyan ലഭിച്ചു. അതിന്റെ ഉടമസ്‌ഥന്‌ ഷെഫ് Sony Ps ന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദേവസ്വം വെജിറ്റേറിയൻ കാറ്ററിംഗ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് കൈമാറുന്നു.